Algemene voorwaarden

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN CURSUS

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het EHBO Pascal


Aanmelding cursus

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een cursus verzorgen via de website www.ehbopascal.nl.
De inschrijving wordt per ommegaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.
Inschrijving is ook mogelijk via één van de aangesloten bedrijven of gstouderbureau's.

Het inschrijven van een geboekte EHBO Party gaat via de organisator of via het aanmeldingsformulier.
Instructies volgen via de organisator.

Deelnamekosten

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Deelname zal middels mail worden bevestigd.
De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van EHBO Pascal vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus.

Facturering

Na aanmelding zal een factuur per mail verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.
Facturen hebben een betalingstermijn van 30 dagen.

Certificering

Certificering verloopt via het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad of Hartpatiënten Nederland. Welke certificaat van toepassing is staat beschreven in de cursus beschrijving in de webshop of in de verstuurde offerte.

Het cursus certificaat wordt door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria. De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door de certificerende instantie erkende personen.

Bewijs van deelname

Voor een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.


Lichamelijke beperkingen en klachten

Indien een cursist een klacht heeft waardoor de cursus niet met goed gevolg kon worden afgerond, wordt de cursist verzocht vooraf contact op te nemen met EHBO Pascal. In overleg zal dan worden bepaald of deelname zinvol of haalbaar is.
Indien competenties niet voldoende kunnen worden uitgevoerd of getoetst zal er geen certificering plaats vinden indien dit niet vooraf is besproken.


Annulering door EHBO Pascal

EHBO Pascal heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan EHBO Pascal betaalde bedrag.

EHBO Pascal zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.


Annulering door de cursist

Annuleringen dienen altijd via e-mail te gebeuren. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men 75% restitutie van het inschrijfgeld.
Indien bij annulering een overboeking word gedaan naar een gelijkwaardige cursus zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

In geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Volledige restitutie van het inschrijfgeld is ten allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

Restitutie van online modules is in geen enkel geval mogelijk.


Annulering incompany of EHBO Party

Annulering van een cursus bij incompany of EHBO Party dient via e-mail te gebeuren.
Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van de factuur. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men 75% restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering binnen 24 uur voor anvang van de cursus vind geen restitutie plaats.
Indien bij annulering een boeking word gedaan voor een gelijkwaardige cursus zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de geanuleerde cursus.
Indien facturatie naar deelnemer gaat zal deelnemer bij annulering van de cursus 100% restitutie krijgen. Kosten zullen dan gefactureerd worden aan het bedrijf of de cursus organisator.
Annulering en volledige restitutie van het cursusgeld is ten allen tijde mogelijk bij overmachtsituaties, bijvoorbeeld in geval dat er sprake is van overlijden of ernstige ziekte.


Toelating

Workshops en klassikale basis cursussen behoeven geen vooropleiding.
Bij een cursus met online module dient de online module afgerond te zijn voor de praktijkbijeenkomst.

Bij herhalingscursussen dient de cursist op de eerste cursusdag in bezit te zijn van een geldig certificaat van de betreffende cursus. Bij onlangs verlopen certificaten dient ten aller tijden vooraf overlegd te worden.

De deelnemer heeft op de eerste cursusdag een minimum leeftijd van 12 jaar.


Aansprakelijkheid EHBO Pascal

EHBO Pascal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

EHBO Pascal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

EHBO Pascal zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma van het Nederlandse Rode Kruis of het Oranje Kruis zijn zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Deze verzekeringen zijn afgesloten door het Nederlandse Rode Kruis en het Oranje Kruis om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het is belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.


Wijziging inschrijvingsvoorwaarden

EHBO Pascal is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. EHBO Pascal zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken.


Klachten

Indien u een klacht heeft of u bent van mening dat EHBO Pascal de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij u telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met EHBO Pascal om samen tot een oplossing te komen.

EHBO Pascal
Hovenierstraat 14

6004 LA Weert

Tel: 06 – 29 57 53 89
E-mail: info@ehbopascal.nl


VERZENDEN, LEVERING & RETOUREN


Verzending & levertijd

Product:
Bestelling via mail of webshop:
Bestellingen van producten worden zsm verzonden, indien op voorraad binnen 24uur. (Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.) Het merendeel van onze producten wordt verzonden als pakketpost, een klein deel als brievenbuspost. Hiervoor zullen de gebruikelijke verzendtarieven worden gerekend (zie webshop).
Aankopen van producten tijdens een cursus:

Aankopen tijdens een cursus kunnen direct worden meegenomen. Naleveren van niet voorradige producten zal worden besproken op moment van bestellen. Betaling van aangekochte producten tijdens cursus vind plaats door facturatie achteraf. Factuur zal verzonden worden naar het bekende mailadres.

Cursus:
Betreft de bestelling een cursus met online module, dan zal de activatie voor deze online module binnen 24 uur worden verzonden naar het bekende mail adres. (Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.)


Track & Trace:

Na verzending zult u een track & trace code ontvangen per mail.


Retouren: producten

Je kunt - zonder opgave van reden - de aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden. EHBO Pascal zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag terugstorten, mits het betreffende product en de inhoud onbeschadigd is, niet duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking. Met name hygiënische producten - zoals in een verbandset - dienen in originele staat te verkeren bij een retour. Tevens dien je je retour binnen 14 dagen te hebben aangemeld via mail. Tenslotte dien je het product uiterlijk 7 dagen na de retourmelding te hebben verstuurd - bewaar hiervoor je verzendbewijs goed.


De verzendkosten van de retour zijn voor eigen rekening. Indien je ervoor gekozen hebt om je geld terug te vragen, dan ontvang je - als je aan alle voorwaarden voldoet - de product- en verzendkosten van de originele bestelling retour op het rekeningnummer waarmee de betaling is gedaan.


Indien een artikel door EHBO Pascal foutief is verzonden, is ruilen kosteloos. Je dient de verzendkosten in eerste instantie te betalen, maar zodra wij het pakket ontvangen hebben, storten wij ook de verzendkosten van de retour terug op jouw rekening. Deze dien je wel zelf met ons te communiceren met het verzendbewijs: mail dit na aanmelding van je retour naar info@ehbopascal.nl.


Retouren: cursussen

Wat geldt voor retouren bij producten, geldt ook voor retouren van cursussen. In aanvulling daarop geldt, dat als een cursus al heeft plaatsgevonden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken, je de cursus niet meer kunt 'retourneren'. Met andere woorden, er geldt dan de reguliere betalingsverplichting. Dit is ook van toepassing indien je verhinderd was voor deelname aan de desbetreffende cursus.

Retouren: online cursus

De online snelcursus valt buiten het herroepingsrecht, omdat de dienst (met digitale inhoud) direct wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Het is dus niet mogelijk om hiervoor een retour aan te melden.

Vragen? Neem contact met ons op

Je kunt natuurlijk altijd even met ons overleggen over een retour.
Neem dan contact op per telefoon, WhatsApp of e-mail.
EHBO Pascal, 06 – 29 57 53 89, info@ehbopascal.nl


Aanmelden van retouren (cursussen)

Als je je cursus wilt annuleren of omboeken naar een andere datum, dan dien je contact op te nemen met EHBO Pascal via e-mail.
Hou er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het annuleren of omboeken van een cursus - zie ook de inschrijvingsvoorwaarden.